Rychlý kontakt

Děkanství
Masarykovo nám. č.p.75
547 01 Náchod
farnost.nachod@tiscali.cz
rkf.nachod@dihk.cz

+420 491 428 355

IČO 66288428

číslo účtu: 1180114359/0800

Zaslání daru na potřeby církve:

QR kód pro platbu daru Děkujeme
za podporu
farnosti!

P. Zdeněk Kubeš, děkan
+420 737 383 752

P. Václav Hejčl, výpomocný duchovní
+420 776 283 073

 

Mgr. Marcel Čížek, nemocniční duchovní služba
731 604 662

Historie kostela svatého Michaela

Kostel svatého Archanděla Michaela byl vybudován na krajském předměstí v letech 1709 – 1716 náchodským purkmistrem Janem Františkem Jedličkou na tzv. – podle tehdejších názvů jmenované – Špitálské louce, kterou pro tento účel zakoupil. Jeho bratr, Samuel Jedlička (+ v roce 1730), byl náchodským děkanem a třetí pak, Jiří Jedlička, byl děkanem v Litomyšli. Všichni tři se narodili v Náchodě.

 

Současně se stavbou kostela byl na této louce zřízen městský hřbitov, který kostel obklopoval ze tří stran, mimo strany jižní u nynější budovy gymnázia. Hřbitovní kronika se nedochovala. Hřbitov byl používán až do roku 1856, kosti z hrobů vyzvednuty a pietně uloženy na staroměstském hřbitově. Za pana děkana P. Josefa Regnera byla prováděna zástavba na starém hřbitově Českých bratří výstavbou domů čp. 29 a 30 a proto pan děkan Regner zde nechal pochovat tělesné pozůstatky našich odloučených bratří, ač v té době to nebylo zvykem. Byl to na tehdejší dobu zcela neobvyklý čin a zaznamenal jej P. Josef Myslimír Ludvík ve svých „Dějinách města a hradu“. Postupem doby byl hřbitov změněn na nynější park, částečně ohraničený kovovým plotem. Výstavbou nové Komenského ulice se kostelík dostal pod úroveň komunikace.

 

V roce 1716 byl kostel svatého Archanděla Michaela dostavěn a slavnostně vysvěcen. Ke slavnostnímu svěcení byly pořízeny i dva zvonky. Menší 38 cm vysoký byl z roku 1670 a údajně jej věnovalo město Náchod. Druhý, větší, vysoký 45 cm věnoval purkmistr Jedlička. Oba byly zrekvírovány v 1. světové válce. Lavice byly pořízeny až v roce 1736 a byly zhotoveny náchodským truhlářem Neymanem. Církevní reformy císaře Josefa II. přetrvávaly i za jeho nástupce, jeho bratra Leopolda II. a v roce 1791 byl tento kostel uzavřen a následujícího roku prodán ve veřejné dražbě (stejnému císařskému dekretu padla za oběť např. i Betlémská kaple v Praze – zbořena v roce 1786). Kostel sv. Michaela koupil náchodský měšťan Vavřinec Bíl za 600 zlatých a daroval jej obci. Oltář sv. Jana Nepomuckého pak byl přenesen do hřbitovního kostela svatého Jana Křtitele ve Starém Městě.

 

Kostel svatého Archanděla Michaela pak sloužil k různým účelům, dokonce i jako skladiště střelného prachu, když byl v Náchodě dislokován v roce 1815 6. prapor myslivců. 24. dubna r. 1815 vypukl oheň ve stodolách měšťana Josefa Hejzlara, které stály přes cestu naproti kostelu a jiskry zalétaly až na jeho šindelovou střechu. Muniční skladiště bylo z kostela hned následujícího dne z bezpečnostních důvodů přestěhováno do rovněž zrušené a v dražbě prodané plhovské kaple.

Po dlouhých letech chátrání byl v roce 1846 nuzně opraven a 4. října tohoto roku znovu slavnostně vysvěcen, aby zase sloužil svému účelu. Od roku 1873 byl a je až dodnes školním kostelem. V době války 1866 byl kostel plný raněných vojáků a Prusové jej používali jako zajatecký tábor. Až donedávna byl na hlavním oltáři obraz z roku 1878 znázorňující zápas Archanděla Michaela se satanem od italského malíře Jacobo Bonata, který se přiženil do Náchoda ( za manželku měl dceru purkmistra Tichého a bydleli vedle pošty). V té době byly v kostele také dva pěkné postranní oltáře v bohatém barokním zarámování z 1. poloviny 18. století. Jeden z nich, s obrazem sv. Jana Nepomuckého, byl později přemístěn do hřbitovního kostela sv. Jana Křtitele, kde bychom jej však dnes již marně hledali. Kdy byla tato cenná barokní památka zlikvidována, nevíme.

 

Velmi cenný byl oltářní obraz na epištolní straně Zasnoubení Panny Marie v honosně zdobeném a bohatém rámu, vynikající řezbářské dílo. Po nových liturgických úpravách po 1. vatikánském koncilu byl instalován v presbytáři současně s úpravou nového obětního stolu.

 

Dnešní varhany jsou z roku 1878 a jsou stále funkční.

 

Kdo všechno odpočívá v kostele svatého Archanděla Michaela, nevíme. Jisté však je, že „pod vyšlapanou dlažbou, někde u oltáře Panny Marie (vpravo od obětního stolu), „po 59 – leté panské službě došel zaslouženého odpočinku David Antoním Nyewelt“. Byl to vůbec první historik Náchodska, muž vzdělaný a velmi zbožný, velký český vlastenec. Narodil se roku 1696 a ve svých 17 letech se stává zámeckým písařem. Pro své dobré vlastnosti si získává důvěru kněžny Anny Viktorie Piccolomini, která tehdy vládla za svého nezletilého syna Václava Piccolomoni a ta jej jmenovala nejprve důchodním hejtmanem a později do nejvyšší funkce zámeckého hejtmana. Po něm již nastupují pyšní a často k poddaným bezohlední „direktoři“. V letech 1739 – 1742 dokončil čtyřdílné urbáře panství, které jsou dosud cennými údaji k dějinám Náchodska. Roku 1736 vydal knížku s tímto dlouhým názvem: „Prospěšný potok vod na nejvyšších pahrbcích panství Náchodského uprostřed polí Svatoňovických všem potřebným a chudým hledajících vod užitečných Mariánské pomoci hojně se prýštících“. Je to historie poutního místa Malých Svatoňovic.

 

V kostele svatého Archanděla Michaela slavil v roce 1771 svou primici náchodský rodák z Parkánů, národní buditel a učenec páter Josef Hurdálek (1747 – 1833). Byl zde zámeckým kaplanem, stal se kanovníkem a později biskupem litoměřickým. Byl trojnásobným doktorem Karlovy university. Jeho přáteli byli slavní mužové jako Josef Jungmann, Josef Dobrovský, Zahradník, Bolzano i W. A. Mozart. Studiemi se protloukal ve velké bídě v Kladsku. Jeho otec byl tkalcem a živil 11 dětí.

 

Roku 1875 byl kostel svatého Archanděla Michaela důkladně opraven a zbudována i nová věž nad kněžištěm, do jejíž kopule byl dne 6.10.1875 vložen pamětní spis od učitele Antonína Pinkavy, zachycující děje našeho města od roku 1846 do r. 1875. Ten byl při další opravě za pana děkana P. Ladislava Dragouna dne 11.9.1933 vyzdvižen a uložen v muzeu. Obsahoval řadu cenných informací, které jinde zachyceny nebyly.

 

12. 3. 1921 byl ve večerních hodinách podle zápisu v kronice tento kostel násilím zabrán nově zakládanou Církví československou husitskou, protože ta neměla vlastní sbor ani modlitebnu. Příznivců měla naproti tomu hodně. Katolíci se nemohli svého majetku ujmout, protože „čechoslováci“ stavěli u kostela večer co večer hlídky. Soudním výrokem ze dne 8.7.1924 byl opět vrácen církvi katolické a dne 5. 10. 1924 byl znovu benedifikován. I na tuto krátkou epizodu se však dochovala podnes památka.. Když se na severním průčelí kostela při dlouhotrvajícím dešti promočí omítka, vystoupí pod vápenným nátěrem štítu silueta kalicha a do půlkruhu pod ní zbytky nápisu „Pravda vítězí“.

 

Ve druhé světové válce jej používala Wermacht pro evangelické i katolické služby Boží. Katolické Bohoslužby vykonával rakouský kněz P. Felten, zaměřený silně protinacisticky. Neměl žádnou důstojnickou hodnost jak bývalo zvykem, ale byl to jen prostý „soldát“.

 

V třicátých letech dvacátého století byl pořízen nový zvon svatý Michael, vysoký 60 cm s nápisem: Svatý Michaeli archanděli, braň nás v boji proti zlosti a úkladům ďábla, budiž nám záštitou“. Ten však byl 23.3. 1942 za německé okupace zrekvírován.

 

Původní realistická křížová cesta byla pořízena roku 1877. V roce 1978 byla pak nahrazena symbolickou. Dřevěných lavic bylo jen několik pod kruchtou a byly pořízeny v roce 1846. I ty byly v 70. letech 20. století nahrazeny novými. V té době byla také provedena nová dlažba.

 

V letech 1962-1970 prováděl administrátor P. Josef Žák stavební údržbu tohoto kostela. Vzhledem k totalitnímu režimu byly všechny práce z pochopitelných důvodů prováděny „v tichosti“. Jednalo se zejména o přeložení starých břidlicových šablon z důvodu zatékání a novou rekonstrukci věže, která byla zpevněna a pokryta v té době vzácným měděným plechem. Při jejím dokončení bylo pro budoucí časy do kopule vloženo pouzdro obsahující události útisku církve v letech 1949 – 1969 se zřetelem k naší farnosti. Rovněž bylo vloženo několik výtisků týdeníku Náš čas o příchodu a dočasném pobytu vojsk Varšavské smlouvy.

 

V roce 1999 bylo nejvýše nutné pořídit novou, konstrukčně pevnou střechu kostela včetně výměny hnilobou narušených nosných trámů. Nové střešní šablony mají břidlicovou povrchovou úpravu. Veškeré oplechování, žlaby a svody jsou měděné. Bylo zcela nově instalováno nové vedení hromosvodu a účinná hydroizolace, protože stále pokračovalo vzlínání zemní vlhkosti vzhůru.

Další články o kostele svatého Michaela v Náchodě