Rychlý kontakt

Děkanství
Masarykovo nám. č.p.75
547 01 Náchod
farnost.nachod@tiscali.cz
rkf.nachod@dihk.cz

+420 491 428 355

IČO 66288428

číslo účtu: 1180114359/0800

Zaslání daru na potřeby církve:

QR kód pro platbu daru Děkujeme
za podporu
farnosti!

P. Zdeněk Kubeš, děkan
+420 737 383 752

P. Václav Hejčl, výpomocný duchovní
+420 776 283 073

 

Mgr. Marcel Čížek, nemocniční duchovní služba
731 604 662

Kaple Zvěstování P. Marie na Plhově

Byla postavena na kopci zvaném „Hrobek“ (n.v. 372 m, náměstí v Náchodě má n.v. 337 m). Tento název byl našimi předky zvolen pro jeho přirozenou podobu.


Když v r. 1680 vypukl v Náchodě mor, byly zakázány pohřební průvody městem na hřbitov ve Starém Městě. Zemřelí z plhovských chalup byli sváženi povozem na kopec „Hrobek“. Povinnost postarat se o mrtvé měl majitel plhovského poslužního dvora Tomáš Průša z Ritteršperku. Ten pak nechal nad „ záhony mrtvých“ vztyčit dřevěný kříž a na něm umístil plechový obraz Panny Marie. Za drahoty r. 1695 sem byla konána procesí.


V r. 1717 – 1718 zde nechal zámecký kapelník Mikuláš Josefů, rodem z České Skalice, postavit vlastním nákladem krásnou barokní kapli. Plechový obraz v ní byl umístěn a podle něj pak plhovský malíř Adolf Štěpán, nar. asi r. 1845, namaloval na plátno oltářní obraz. Kolem celého rámu byly vyřezávané dřevěné paprsky a některé z nich byly nahrazeny jen papírovými. Nahoře byl umístěn vyšší zlacený kříž, který jako jediný z této ozdoby se dosud uchoval. Původní plechový obraz je dodnes v kapli na pravé straně.


V roce 1722 dochází k úpravám zkrášlujícím tuto památku a jejího nejbližšího okolí. Směrem k nynější teplárně byla vysázena lipová alej, která ohraničovala tehdejší hřbitov. Před kaplí se z likvidované zámecké kovárny postavila kamenná terasa, uprostřed níž byl vztyčen r. 1728 nejprve dřevěný kříž, který byl v r. 1862 nahrazen vkusným litinovým. Daroval jej lékárník František Seidl.


Ani tato svatyně neušla císařským reformám. Na základě dekretu byla r. 1786 zrušena a v roce 1787 prodána ve veřejné dražbě za 46 zlatých náchodskému purkmistrovi Matěji Dydákovi. Zvonek zakoupila obec Lipí, která jej vlastní dodnes. Jmění v hodnotě 900 zlatých bylo převedeno k děkanskému kostelu sv. Vavřince. Jednalo se o nový oltář, rozkladnou kazatelnu (k vynášení před kapli), měděnou kropenku, dvě cínové lampy a osm svícnů, pár konviček, misál, dvě kasule a prádlo a obětiny (pamětní peníze, tři stříbrné sošky, zlacený reliéf sv. Aloise z mosazi a sedm okras).


Po požáru stodol naproti kostelu sv. Michaela, kde bylo toho času skladiště střelného prachu, zřídili z plhovské kaple v r. 1815 prachárnu.


V roce 1823 byla sepsána „suplika“ o znovuotevření kaple „nám všem milé a drahé“, jak v ní doslova stojí psáno, ale úřední jednání trvalo plných 11 roků, takže až 17. srpna 1834 byla kaple děkanem P. Kašparem Lukavským slavnostně vysvěcena. Při této příležitosti daroval náchodský magistrát bývalý popravní zvonek z r. 1569, který však puknul a je vystaven v okresním muzeu. Nový zvonek byl pořízen v r. 1897. Pak byl pořízen ještě „umíráček“, avšak oba zvony byly v r. 1942 za německé okupace zrekvírovány.


Jedná se o čtyřbokou stavbičku s vyhloubenými nárožími, členěnou pilastry a vysedlou římsou, je pokrytá břidlicovou valbou, má dřevěnou vížku, pobitou plechem a cibuli s bání a korouhvičkou, v níž je vysekán letopočet 1718. Západní průčelí má v přízemí pravoúhlý vchod, orámovaný pískovcem a nad ním výklenek s neumělou soškou P. Marie. Nad okapní římsou je vzad ustouplý tabulový štít s obrazem korunování P. Marie, malovaným na plechu. Postranní pilastry jsou po stranách do polovice kanelované a obstavky segmentem vykrojené, na bocích jsou koule na pilířích, shora trojúhelníkový nástavec s Božím okem a železným křížkem.


Vnitřek je centrální, sklenutý kopulí a čtyřboký s vyplněnými kouty. V bočních stěnách jsou polokruhová okna. Ve výplních koutů jsou výklenky se sochami sv. evangelistů. Oltářík P. Marie a zábradlí před ním ze šípovitých motivů a sošky jsou z r. 1834.


Na svahu pod kaplí je pochován slovanský bratr – chorvatský důstojník Pavel Nedělkovič, který byl při pohraniční potyčce s Prusy zraněn a zde 8. srpna 1758 zemřel. Po skončení sedmileté války se jeho sluha vrátil domů a zvěstoval smutnou zprávu rodině padlého. Jeho syn se vrátil se sluhou do Náchoda, kde po „ordinariátní mši“, celou cestu se modlíce, došli až k otcovu hrobu, kde setrvali v modlitbě až do západu slunce. Hrob pak opatřili pískovcovou deskou s nápisem v chorvatštině a v písmu cyrilice: „Zde leží Ragiožij Pavel Nedělkovič, oberlajtnant temu Svarko-Gubanata ze Čna, dne 8. Augusta 1758“. Tato deska jeho hrob kryje dodnes.


Svátek Zvěstování P. Marie je 25. března.

Pouť v této kapli připadá na 5. neděli velikonoční

Plhov