Rychlý kontakt

Děkanství
Masarykovo nám. č.p.75
547 01 Náchod
farnost.nachod@tiscali.cz
rkf.nachod@dihk.cz

+420 491 428 355

IČO 66288428

číslo účtu: 1180114359/0800

Zaslání daru na potřeby církve:

QR kód pro platbu daru Děkujeme
za podporu
farnosti!

P. Zdeněk Kubeš, děkan
+420 737 383 752

P. Václav Hejčl, výpomocný duchovní
+420 776 283 073

 

Mgr. Marcel Čížek, nemocniční duchovní služba
731 604 662

Kostel svatého Michaela v Náchodě

Kostel svatého Archanděla Michaela v Náchodě v Komenského ulici byl dostavěn a vysvěcen v roce 1716. Stojí na místě, kterému se dříve říkalo Špitálská louka. Hřbitov vytvořený okolo kostela byl později přeměněn v park. Od konce 19. století až dodnes, je kostel využívaný především náchodskou mládeží.


Kostel svatého Archanděla Michaela je jednoduchá stavba se stylovými znaky raného Toskánského baroka 17. století. Princip spočívá ve stylovém vyřešení průčelí, za kterým stojí jednoduchá stavba. Zákonitost provedení se vyskytuje u nás v převážné části 17. století, kdy se české země opět přiklonily ke katolické Itálii. Varianty tohoto řešení ukazují některé kostely na Náchodsku; zejména v Malé Skalici, Hořičkách a Hronově. O italskou kulturní orientaci se jistě zasloužila Anna Viktorie Piccolomini, vdova po Vavřinci Piccolomini, která na stavbu těchto kostelů, kromě Hronova, finančně přispěla.


Kostel svatého Archanděla Michaela je jednolodní, průčelím obrácen ke Komenského ulici. Má půdorys obdélníku s pravoúhle připojenou menší apsidou. Stěny jsou hladké se soklem. Střecha je sedlová, protažená nad apsidu a na severní straně zvalbená. Nad apsidou je dřevěný, plechem pokrytý sanktusník, který byl postaven roku 1875 jako náhrada za původní, zchátralý.


Průčelí – západní strana – je rozdělená čtyřmi lizenami na tři osy. V horní části vlevo a vpravo jsou niky zakončené segmentem. Ve střední ose v přízemí je hlavní vstup. Nad ním okno se segmentem, stejně vysoké, ale o něco užší než niky po stranách. Výklenkové niky postranních os a střední okno mají širokou šambránu s ušima. Šambrána je v uších a na vrcholu segmentu zdobená rostlinným dekorem. Na vrcholu oblouku slunečnicí, po stranách listy akantu. Hlavní vstup je zdobený portálkem. Pískovcový, bohatě profilovaný portál má kouty v nadpraží konkávně vykrojeny a jejich výplň tvoří akantové trojlisty. V klenáku je hierogram IHS a vročení 1714. Nad portálkem je široká, rovná, vystupující římsa, po stranách vzedmutá a nad středem portálu ukončená volutovými úseky. Portál vstupu má původní, dřevěné, dvoukřídlé, řezbářsky zdobené dveře. Čtyři kazetové výplně dveří jsou zdobeny reliéfem stylizované slunečnice. Postranní výplně horní části dveří mají vykrojené rohy, souhlasně s nadpražními kouty portálu. Zdobený je také střední sloupek dveří – plastickými kosočtverci. Kování dveří (zámek, kliky, držáky) je původní.


V levé a pravé nice průčelí jsou umístěny sochy. Vpravo socha svatého Jana Nepomuckého, vlevo svatý Václava. Obě sochy byly na průčelí osazeny krátce po roce 1742. Původně stály na mostě přes Metuji do Kladska, ale most byl za slezských válek poškozen a sochy přemístěny. Škoda, že neznáme autory obou plastik, z nichž uměleckým zpracováním vyniká zvláště socha svatého Václava, která je pravděpodobně nejhodnotnější barokní plastikou v Náchodě. Těch soch si brzy všimli i náchodští občané a komentovali je vtipnou průpovídkou:


Na kostele dvě sochy stojí
Václav a Jan, kol hlav zlaté kruhy!
Národe, víš-li čemu tě učí?
Daň platit jeden, mlčeti druhý!


Pod sochou svatého Václava je ve zdi vsazená pískovcová deska s latinským nápisem značeným jen začátečními písmeny a datací. A: MCD // ET// B: I :N:H// F:F// 1707. Stejná deska je vsazená pod nikou na pravé straně, ale bez nápisu. Průčelí kostelíku je zakončeno okapovou, oplechovanou římsou. Římsa obíhá celou stavbu včetně apsidy. Průčelí nad ní má tříosý tabulový štít dělený dvěma lizenami. Štít je zakončen nízkou atikou. V její dolní střední části je kruhové okénko.


Severní strana stavby je členěná čtyřmi lizenami na tři okenní osy. Segmentová okna jsou zdobená šambránou. V levé ose přízemí je dodatečně proražený vstup. Před ním dva vstupní schůdky.Dveře jsou dvoukřídlé, každé křídlo má dvě prosté kazetové výplně. Osazení dveří je přímo ve zdi. Přistavěná apsida má jednu okenní osu mezi dvěma lizenami. Stejně na severní, východní a jižní straně. Okna stejné velikosti a tvaru jako okna lodi kostela. Jižní strana lodi je totožná se stranou severní. Dodatečně proražený vstup je v pravé ose stavby. Dveře dvoukřídlé, dřevěné, jako na severní straně.


Apsida (kněžiště) je přibližně čtvercového tvaru (7,30 m délky a 5,30 m šíře). Od kostelní lodi se odděluje pravoúhlým ústupkem. Tři okna zakončená segmentem jsou v interiéru zapuštěná do hlubokých výklenků sahajících až k zemi. Klenba křížová bez žeber. Žebra jsou jen naznačena ve štuku a ve středu kruhový rám s nápisem PAX na omítce. Pod cípy výsečí klenby jsou krátké římsy a úsek žlábkovaného vlysu s kapkami. Loď je obdélná (14,70 m délky a 9,30 m šíře) se třemi páry oken završených segmentem a jedním na kruchtu. Okna jsou v podobných výklencích jako v apsidě. Klenba valená s výsečí. Cípy jsou neseny římsovanými polopiliři a na hranách výsečí štukové pásy. V ploše klenby jsou tři vykrojené, prázdné štukové rámy. Střední z nich je bohatěji tvarován. Nad triumfálním obloukem je obdélný rámec ve štuku s vykrojenými rohy, určený původně pro nápis. Nad oknem kruchty je oválný. Dřevěná kruchta má balustrádu z hranatých kuželek ve střední části vydutou vpřed. Je postavená na kovových sloupech.


Při silnici na pravé straně kostela je postavena socha knížete svatého Václava z roku 1808. Na levé straně pak stejně starý kříž, který byl v roce 1944 nahrazen novým křížem od náchodského sochaře Jindřicha Roubíčka staršího nákladem profesora P. Josefa Plocka. Přes silnici, kde je nyní železniční násep, bylo místo popravné zvané „Stínidla“. Popravy odsouzených se zde prováděly mečem. Kat dojížděl ze Stárkova.


Další články o kostele svatého Michaela v Náchodě

Kostel sv. MichaelaKostel sv. Michaela