Rychlý kontakt

Děkanství
Masarykovo nám. č.p.75
547 01 Náchod
farnost.nachod@tiscali.cz
rkf.nachod@dihk.cz

+420 491 428 355

IČO 66288428

číslo účtu: 1180114359/0800

Zaslání daru na potřeby církve:

QR kód pro platbu daru Děkujeme
za podporu
farnosti!

P. Zdeněk Kubeš, děkan
+420 737 383 752

P. Václav Hejčl, výpomocný duchovní
+420 776 283 073

 

Mgr. Marcel Čížek, nemocniční duchovní služba
731 604 662

Události ve farnosti Náchod v roce 2001

Kalendář akcí:

 

Leden

5. 1.
Tříkrálový koncert v kostele sv. Vavřince – ZUŠ v Náchodě.

5. 1.
Přednáška na děkanství Dr. Anthonyho Stubbse z organizace Amnesty International – týkající se lidských práv, týrání a trestu smrti: „Jak můžeme pomoci?“

6. 1.
Poutní zájezd do Koclířova - Českomoravské Fatimy.

6. 1.
Tříkrálová sbírka v náchodské farnosti pořádaná náchodskou charitou. Vybralo se při ní celkem 132 862,50 Kč.

7. - 14. 1.
Alianční týden modliteb za sjednocení křesťanů. V Náchodě se účastnily: římskokatolická církev, bratrská církev, Českobratrská evangelická církev, Československá husitská církev. V pondělí v CČSH kázal P.Marian Benko.

14. 1.
Slavnostní zpívaná mše sv. s kázáním profesora Bonawentury Smolky OFM, při které zpíval sbor "Canta nobiscum" z farnosti OO. Františkánů z Wroclawi. Odpoledne byl koncert tohoto sboru, při kterém byly zpívany polské a latinské koledy.

17. 1.
Městské divadlo v Náchodě pořádalo varhanní koncert v kostele sv. Vavřince, při kterém vystoupila Helena Vodičková (varhany) a Zdeněk Viktor (trumpet).

17. 1.
Setkání Ekonomické rady farnosti.

26. 1.
Kázání P. Mariána Benka na téma: „Rodina“. Po mši sv. byla adorace za rodiny naší farnosti.

31. 1.
Rozloučení s P. Mariánem Benkem, který odešel do Nového Bydžova.

31. 1.
Setkání Pastorační rady farnosti.

 

Únor

1. 2.
Nástup pastorační asistentky pí. Marie Šimonové.

7. 2.
Přednáška Ing. Karla Maršíka na téma – Ekonomická situace v České republice.

11. 2.
Zavedení modliteb za nová kněžská a řeholní povolání na žádost otce biskupa v pastýřském listu. Modlí se po každé mši sv. v každém kostele.

18. 2.
Setkání mladší mládeže s P. Janem Uhlířem, vikariátním kaplanem pro mládež.

18. 2.
Sbírka "Svatopetrský haléř" vynesla 28470 Kč.

23. 2.
Přednáška s diapositivy P. Jana Linharta z jeho cesty po Indii.

25. 2.
Zvolení zástupců mládeže naší farnosti (Michal Pokorák a Štěpán Krtička).

 

Březen

2. 3.
Světový ekumenický den modliteb žen ve sboru Církve českobratrské evangelické - účast i žen z naši farnosti.

3. 3. - 9. 3.
Farní prázdninový týden:

 • mše sv. při svíčkách,
 • mše sv. v domově důchodců se zpěvem dětí a mládeže,
 • hry,
 • video z pouti mládeže do Říma,
 • skauti pořádali turnaj v dámě,
 • na závěr křížová cesta pro mládež.

4. 3.
Celodenní adorace - příprava naší farnosti na Eucharistický kongres v roce 2002 (koná se vždy na první neděli v měsíci).

13. 3.
Přednáška MUDr. P. Ladislava Kubíčka na téma „Manželství na prahu třetího tisíciletí“.

20. 3.
Setkání se světícím biskupem pražským Václavem Malým. Formou "Křeslo pro hosta" pořádala společnost Beránek, Česká křesťanská akademie a naše farnost.

21. 3.
Setkání pastorační a ekonomické rady farnosti.

30. 3. – 1. 4.
Postní duchovní obnova farnosti Náchod. Vedl P. Antonín Krasucki OP. Hlavní téma: Hledej pokoj a setrvej v něm!

 

Duben

1. 4.
Vyšlo 2. číslo farního zpravodaje "Setkání".

2. 4.
Udělování svátosti smíření a společné pomazání nemocných v Domově důchodců.

4. 4.
Setkání ekonomické rady farnosti.

5. 4.
Setkání s redaktorkou radiožurnálu Českého rozhlasu paní Janou Klusákovou na téma „O svobodě slova v České republice“ Pořádala místní skupina ČKA.

7. 4.
Setkání mládeže v Hradci Králové. Zúčastnila se i mládež z náchodské farnosti.

7. 4.
Svátost smíření a společné pomazání nemocných v kostele sv. Vavřince. Pomazání nemocných přijalo 50 lidí.

7. 4.
Poutní zájezd náchodské farnosti do Koclířova - Českomoravské Fatimy.

9. - 11. 4.
Kající bohoslužba a třídenní příležitost přijetí svátosti smíření, zpovídali 4 kněží.

13. 4.
Velký pátek.V 9.00 hod. byla křížová cesta pro mládež a možnost přijeti svátosti smíření v kostele sv. Michaela.

14. 4.
Bílá sobota - křest, biřmování, první sv. přijímání - 8 dospělých.

20. 4.
Začátek přípravy na svátost smíření a první sv. přijímání dětí.

24. 4.
Slavnostní mše sv. pro skauty.

25. 4.
Přednáška p. Hájka na téma: Primas tisíciletí – Stefan kardinál Wyszyński. Pořádala ČKA a naše farnost.

29. 4. - 6. 5.
Týden modliteb za povolání ke kněžství a zasvěcenému životu - denně kázání na téma "Život jako povolání".

 

Květen

1. 5.
Pohádkový les - pořádali skauti pro rodiny a mládež

2. 5.
Setkání akolytů náchodské farnosti. Setkání bylo na téma: „Vedení bohoslužby slova v kostele a u nemocných“.

2. 5.
Setkání všech pomocníků, kteří připravují novou farní kroniku.

2. - 4. 5.
Akce „Slovo na den“ v rámci "Prima sezóny" v kostele sv. Vavřince. Kázali: P. Boguslaw Partyka, p. Daniel Kvasnička, kazatel Církve bratrské, p. Miroslav Vašina, farář Církve českobratrské evangelické.

5. 5.
"Moje povolání" - setkání v arcibiskupském semináři v Praze. Zúčastnili se dva chlapci z naší farnosti a P. Marek

7. 5.
Oblastní večeřadlo u sv. Michaela (vedl P. Weigel).

13. 5.
Na výzvu biskupů podpisová akce proti návrhu zákona o registrovaném partnerství.

16. 5.
Setkání pastorační rady náchodské farnosti.

25. 5.
První setkání kostelníků farnosti Náchod a Studnice.

26. 5.
Vikariátní volejbalový turnaj v Novém Městě n. M.

27. 5. - 3. 6.
Svatodušní duchovní obnova náchodské farnosti

 

Červen

2. 6.
Náchodská pouť do Malých Svatoňovic v rámci duchovní obnovy.

2. 6.
Biřmování v katedrále v Hradci Králové (4 osoby z náchodské farnosti).

8. 6.
Setkání pastorační rady náchodské farnosti.

9. 6.
Poutní zájezd náchodské farnosti do Vambeřic, Kladska a Polanice Zdroje.

10. 6.
Koncert duchovní hudby v kostele sv. Michaela (účinkovalo Polyfonní sdružení a komorní orchestr Základní umělecké školy v Náchodě).

11. 6.
Setkání všech, kteří uklízejí v kostele.

13. 6.
Přednáška P. Norberta Zemana O. Praem. na téma: „Benediktinský řád a jeho působení na Broumovsku a Policku“. Pořádala ČKA a naše farnost.

14. 6.
Setkání katechetů - zhodnocení školního roku 2000/2001.

15. - 17. 6.
"Partnerské vztahy" - vikend s Imlaufovými na "Vesmíru".

16. 6.
První svátost smíření dětí

17. 6.
První svaté přijímání dětí z farnosti Náchod a Studnice (23 dětí v novém stejném oblečení).

24. 6.
Děkovná mše sv. za školní rok.

30. 6.
Zájezd za kněžími: P. Mariánem Benkem a P. Pawlem Szumilasem.

 

Červenec

3. 7.
Setkání dobrovolníků a příznivců farní Charity.

15. 7.
Návštěva královéhradeckého biskupa Mons. Dominika Duky.

28. 7. - 10. 8.
Akademické týdny v Novém Městě n. Metují - účast náchodských farníků.

 

Srpen

4. 8.
Poutní zájezd do Koclířova - Českomoravské Fatimy.

12. 8.
Slavnostní poutní mši sv. v kostele sv. Vavřince a na Vysokově při příležitosti 65. výročí posvěcení kaple (celebroval abp. Karel Otčenášek).

18. 8.
Diecézní pouť do Malých Svatoňovic. Součástí diecézní pouti bylo letní putování mládeže. Z Náchodské farnosti vycházelo 15 mladých, trasa č. 8 cca 24 km pěšky s P. Uhlířem. Bohoslužbu před odchodem vedli P. Jan Linhart, P. Jan Uhlíř a P. Boguslaw Partyka v kostele sv. Vavřince. Na programu pouti se podílel sbor od sv. Michaela.

22. 8.
Setkání katechetů před začátkem školního roku.

28. 8.
Setkání zájemců o celostátní soutěž dětí ve znalosti Bible. Pořádal Odbor duchovní výchovy Junáka a Klub Pathfinder

 

Září

8. 9.
Celodenní adorace jako příprava na eucharistický kongres 2002. V naší diecézi začal řetěz adorací.

8. - 9. 9.
Den otevřených dveří památek - kostel sv. Vavřince a poprvé i kostel sv. Michaela

18. 9.
Proběhlo 1. kolo celostátní soutěže dětí ve znalosti Písma sv. v naší farnosti.

18. 9.
Přednáška České křesťanské akademie na téma "České baroko a jeho duchovní odkaz" – videofilm

26. 9.
Setkání pastorační a ekonomické rady farnosti (poslední před novými volbami).

29. 9.
První národní misijní kongres dětí ve Špindlerově Mlýně. Zúčastnilo se 11 dětí z naší farnosti.

30. 9.
Začátek volebního období do nové PRF a ERF. Každý člen farnosti, který má právo volit, mohl navrhnout kandidáty do voleb nové PRF do 11. 10.

 

Říjen

1. – 31. 10.
Modlitba růžence 30 min. před každou večerní mši sv. podle rozvrhu:

 • úterý - rodiče s dětmi;
 • středa - mládež;
 • pátek - muži a ženy;
 • sobota - akolyti a ministranti;
 • neděle - muži a ženy.

2. 10.
Koncert duchovní hudby v kostele sv. Vavřince. Účinkovali: Ludmila Horová, František Vaníček.

6. 10.
Vikariátní setkání mládeže v budově gymnázia v Náchodě a v kostele sv. Michaela. Účast asi 80 mladých.

6. 10.
Přednáška České křesťanské akademie na téma "České baroko a jeho duchovní odkaz".

12. 10.
Začátek tříletého školení animátorů DCM (6 mladých z naší farnosti).

13. 10.
Vzdělávací setkání akolytů. Vedl P. Antonín Forbelský - vicerektor semináře v Praze.

14. 10.
Slavnost výročí posvěcení kostela sv. Vavřince, slavnostní mše sv. se zpěvem chrámového sboru a orchestru za přítomnosti skladatele „Mše svaté pro sv. Vavřince“ Jaroslava Celby.

18. 10.
Kanonická vizitace farnosti Náchod a Studnice p. vikářem Norbertem Zemanem O.Praem.

21. 10.
Zakončení XII. ročníku Polsko - českých dnů křesťanské kultury v Náchodě. Při této příležitosti ekumenická bohoslužba v kostele sv. Vavřince.

23. 10.
Setkání dobrovolníků Farní charity.

28. 10.
Ustanovení kandidátní listiny do voleb PRF

 

Listopad

7. 11.
Přednáška Ing. Ladislava Skovajsy CSc. "Venezuela - země latinské Ameriky; pět let života a práce na Orinoku a v blizkosti Eldorada". Pořádala Česká křesťanská akademie a naše farnost.

8. 11.
Ekumenické setkání "Bolest, strach, naděje II". Modlili jsme se při něm za oběti teroristického útoku v USA a jejich rodiny.

10. - 11. 11.
Volby do Pastorační rady farnosti.

13. 11.
Setkání charitních dobrovolnic

14. 11.
Celodenní adorace jako příprava na eucharistický kongres 2002.

16. 11.
Přednáška vojenského kaplana P. Tomáš Holub na téma Křesťan a násilí.

18. 11.
Slib nové Pastorační rady farnosti.

20. 11.
Setkání katechetů.

21. 11.
První setkání nové Pastorační rady farnosti.

25. 11.
Slib nové Ekonomické rady farnosti.

30. 11. - 3. 12.
Duchovní adventní obnova farnosti.

 

Prosinec

1. 12.
Svátost smíření a společné pomazání nemocných v kostele sv. Vavřince. Pomazání nemocných přijalo 57 lidí.

2. 12.
Slib Ekonomické rady farnosti Studnice

2. 12.
Ekumenické adventní setkání u stromečku před radnicí. Připravuje naše farnost ve spolupráci s Církví adventistů sedmého dne

3. 12.
Udělování svátosti smíření a společné pomazání nemocných v Domově důchodců.

4. 12.
Přednáška Mons. Josefa Suchára. Pořádala Farní charita, po ní večerní mše sv., při níž byl posvěcen kříž určený pro charitní projekt "Dům na půli cesty".

6. 12.
Mikulášská besídka s vystoupením dětí z náboženství a z Mateřské školky z Vančurovy ulice

5. 12.
Rorátní mše sv. (každou středu v adventu).

11. 12.
Setkání zaměstnanců a dobrovolníků Farní charity.

12. 12.
Setkání kostelníků.

16. 12.
Ekumenické setkání v Beránku pod názvem Dvanáctý svobodný advent Kající

18. - 21.
12. Vánoční zpověď v naší farnosti.

20. 12.
Svátost smíření a mše sv. s udělováním svátosti pomazání nemocných v České Čermné a ve Studnici.

20. 12.
Vánoční koncert dětského pěveckého sboru Červánek z Červeného Kostelce.

21. 12.
Vánoční koncert sboru Hron a Sboru studentů Jiráskova gymnasia.

24. 12.
Půlnoční mše sv. (pro děti v 15.00 hod., ve 22.00 hod. na Vysokově a v České Čermné, ve 24,00 hod. v kostele sv. Vavřince a ve Studnici).

25. 12.
Slavnostní mše sv. se zpěvem chrámového sboru.

30. 12.
Obnova manželských slibů.

31. 12.
Děkovní mše sv. na závěr občanského roku.