Rychlý kontakt

Děkanství
Masarykovo nám. č.p.75
547 01 Náchod
farnost.nachod@tiscali.cz
rkf.nachod@dihk.cz

+420 491 428 355

IČO 66288428

číslo účtu: 1180114359/0800

Zaslání daru na potřeby církve:

QR kód pro platbu daru Děkujeme
za podporu
farnosti!

P. Zdeněk Kubeš, děkan
+420 737 383 752

P. Václav Hejčl, výpomocný duchovní
+420 776 283 073

 

Mgr. Marcel Čížek, nemocniční duchovní služba
731 604 662

Události ve farnosti Náchod v roce 2006

Pravidelné akce:

 • Poutní a posvícenské mše sv. v kostelech a kaplích.
 • Mše sv. a bohoslužby slova se sv. přijímáním v kostelech a kaplích spojené s májovými pobožnostmi.
 • Svátost smíření a mše sv. v domově důchodců.
 • Řeckokatolické bohoslužby v kostele sv. Vavřince.
 • Bohoslužby slova se sv. přijímáním a návštěva nemocných v penzionu Betánie.
 • Bohoslužba slova se sv. přijímáním v penzionu Marie.
 • Bohoslužby slova v kostele sv. Vavřince a vikariátní konference.
 • Rozjímání nad Biblí v penzionu Harmonie.
 • Svátost smíření na 1. čtvrtek v měsíci v Č.Čermné a ve Studnici.
 • Svátost smíření na 1. pátek v měsíci v kostele sv. Vavřince.
 • Večerní adorace - první neděli a první pátek v měsíci.
 • Podávání sv. přijímání o nedělích nemocným doma, v nemocnici a v domově důchodců jáhnem, sestrou a akolyty.
 • Podávání sv. přijímání a svátosti pomazání nemocných, nemocným a nemohoucím doma, v nemocnici, penzionech a domově důchodců – podle přání a také pravidelné návštěvy knězem.
 • Vyučování náboženství. Na děkanství: třídy 1-9 a středoškoláci, na školách: Staré Město, Studnice.
 • Ekumenická setkání duchovních z církví působících v Náchodě.
 • Setkání Pastorační rady farnosti.
 • Setkání Ekonomické rady farnosti.
 • Setkání katechetů.
 • Ministrantské schůzky.
 • Schůzky skautů a junáků.
 • Setkání seniorů.
 • Setkání dobrovolníků a příznivců farní charity.
 • Setkání modlitebního Večeřadla.
 • Setkání kroužku - Modlitby matek.
 • Putovní okruh Schönstattských kapliček.
 • Živý růženec.
 • Setkání mladší mládeže.
 • Setkání starší mládeže.
 • Setkání rodičů s dětmi Andělka (odpolední zpívání).
 • Zkoušky chrámového sboru.
 • Zkoušky rytmické skupiny mládeže.

Kalendář akcí:

 

Leden

6. 1.
Tříkrálový koncert v kostele sv. Vavřince, účinkoval Smyčcový orchestr a Pěvecký sbor Základní umělecké školy v Náchodě.

9. 1.
Kázání P. Jindřicha Tluky ve sboru církve CČSH.

11. 1.
Kázání P. Boguslawa Partyky ve sboru Církve Bratrské.

12. 1.
Ekumenická bohoslužba v kostele sv. Vavřince, bohoslužbu vedl P. Boguslaw Partyka, kázal farář církve CČSH Zdeněk Kovalčík.

14. 1.
Večer mladých na faře v Novém Městě n. Metují – vikariátní setkání mládeže.

18. 1.
Přednáška S. Bernadetty o putovních kapličkách a hnutí Schönstatt.

22. 1.
Nastoupení 4 nových kostelníků kaple sv. Václava v Č. Čermné.

27. 1.
„Půjdem spolu do Betléma“- putování Svatou zemí s P. Janem Linhartem - přednáška na děkanství.

 

Únor

19. 2.
Mše sv. v kapli Nejsvětější Trojice na Lhotkách v 16.00 hod. Po 50 letech obnovena tradice za přítomností věřících z okolí.

20. 2.
Výchovný koncert v kostele sv. Vavřince na téma „PÍŠŤALOVÉ VARHANY“ – na varhany hrál Martin Kubát. Kromě varhanních skladeb zaznělo i průvodní slovo o vzniku a vývoji varhan, o jejich funkčním principu a stavbě.

22. 2.
Setkání členů Schönstattské rodiny a jejich přátel na děkanství. Krátká beseda zaměřena na aktuální iniciativy, nabídky a život v tomto hnutí.

28. 2.
Představení a přivítání nového kaplana P. Mariusze Nowaczyka při mši sv. v 18.00 hod. kostele sv. Vavřince.

 

Duben

2. 4.
V kostele sv. Vavřince při mši sv. v 7.30 hod. posvěcen nový kalich a ciborium pro kostel sv. Jana Křtitele a při mši sv. v 9.00 hod. posvěceny nové ornáty pro kostel sv. Michaela.

6. 4.
Na setkání Senior-klubu měl přednášku P. Mariusz na téma „Boží milosrdenství“.

 

Květen

10. 5.
Na budově děkanství byla odhalena pamětní busta P. Josefa Regnera-Havlovického za přítomnosti P. Norberta Zemana OPraem. a osobností kultury města Náchoda.

13. 5.
Se konal farní výlet dětí do Hradce Králové, kde bylo také setkání s biskupem Dominikem Dukou.

28. 5.
Zájezd náchodské farnosti do Krakova na setkání s papežem Benediktem XVI. Zájezd doprovázeli P. Jindřich a P. Mariusz.

19. - 21. 5.
Proběhlo diecézní setkání ministrantů ve Skutči. Výpravu z naší farnosti vedl Pavel Kabrhel.

 

Červen

18. 6.
V Náchodě byla v kostele sv. Vavřince v 9.00 hod. Slavnost Božího Těla. Po mši sv. byl průvod kolem kostela za zvuků zvonů a potom požehnání a slavnostní Te Deum.

18. 6.
Na Vysokově bylo slavnostní vysvěcení kaple Božského Srdce Páně za účasti arcibiskupa Karla Otčenáška.

 

Červenec

8. 7.
Odjeli skauti na tábor do Dědova. 8.7. tam sloužil mši sv. P. Mariusz, za týden 15.7. tam sloužil mši sv. P. Boguslaw.

16. 7.
Byla pobožnost u opravené mariánské kapličky v lukách v České Čermné. Pobožnost vedl P. Jindřich.

22. 7.
Sloužil mši sv. ve skautském táboře P. Jindřich.

 

Srpen

13. 8.
V náchodské farnosti pouť sv. Vavřince, při které při mši sv. v 9.00 hod. byl posvěcen chléb, který se po mši sv. rozdával věřícím.

19. 8.
Odjel z náchodské farnosti autobus na diecézní pouť na Horu Matky Boží u Králík, kde byla v 10.30 hod. slavnostní mše sv. celebrovaná biskupem Dominikem Dukou.

 

Září

28. 9.
V kapli v České Čermné se na Slavnost sv. Václava uskutečnil v 17.00 hod. slavnostní koncert.

30. 9.
V kostele sv. Jana Křtitele byla slavnost posvěcení tohoto kostela po opravách. Slavnostní mši sv. celebroval královéhradecký biskup Mons. Dominik Dominik Duka za účasti sponzorů a osobností kulturního a veřejného života ČR a Polska.

 

Říjen

7. 10.
Se uskutečnil poutní zájezd náchodské farnosti do Českomoravské Fatimy – Koclířova.

 

Prosinec

3. 12.
Posvěcení nového kalicha a nového ciboria pro bohoslužby v kostele sv. Michaela.

3. 12.
Slavnostní poděkování p. jáhnovi Václavu Smolovi za dlouholetou službu v naší farnosti. Od 1. 12. už není zaměstnancem Biskupství královéhradeckého, ale důchodcem vypomáhajícím v naší farnosti.

3. 12.
U stromečku na Masarykově nám. ekumenické setkání s účastí mládeže naši farnosti.

3. 12.
V kostele sv. Vavřince byla sloužena P. Mariuszem „svíčková“ mše sv. a po ní „Mikuláš“ rozdával dárky přítomným dětem.

13. 12.
Se uskutečnil Koncert „Ave Maria“ pod záštitou o. biskupa Dominika Duky v kostele sv. Vavřince. Účinkovali: Ema Hubáčková, Martin Strejc, Vladimír Župan – klavírní virtuos.

15. 12.
Proběhlo na děkanství „Adventní vyrábění“ pro školní děti se S. Marijánou.

16. 12.
Zvláštní mše sv. pro nemocné s udělováním svátosti pomazání nemocných a příležitosti ke svátosti smíření – kostel sv. Michaela.

16. 12.
Stavba betléma a vánoční výzdoba v kostele sv. Vavřince.

16. - 23. 12.
Příležitost ke svátosti smíření dopoledne a odpoledne v kostele sv. Vavřince. Zpovídali: P. Boguslaw Partyka; P. Jindřich Tluka; P. Mariusz Nowaczyk a P. Jan Linhart.

17. 12.
Předvánoční koncert v kostele sv. Vavřince. Účinkoval pěvecký sbor Hron spolu se studenty Jiráskova gymnázia.18.12. Předvánoční ekumenický program náchodských církví v hotelu Beránek.

21. - 22. 12.
Udělování svátosti pomazání nemocných při mších sv. v kostele sv. Vavřince, v kostele ve Studnici a v kapli v České Čermné.

21. 12.
Příležitost k předvánoční svátosti smíření ve Studnici a v České Čermné.

22. 12.
Adventní setkání náchodských církví pod záštitou Města Náchod bude v divadle J. Čížka

23. 12.
Předvánoční besídka skautů na děkanství.

24. 12. a 25. 12.
Při slavnostní „půlnoční“ mši sv. a slavnostní bohoslužbě na Boží Hod vánoční účinkoval farní pěvecký sbor a orchestr pod vedením p. dirigenta Jindřicha Roubíčka.

27. 12.
Přednáška P. Jana Linharta o cestě do Ruska na děkanství.

31. 12.
Slavnostní bohoslužba na zakončení občanského roku v kostele sv. Vavřince; po mši sv. výstav NSO, adorace a Te Deum na poděkování Pánu Bohu za uplynulý rok 2005.