Rychlý kontakt

Děkanství
Masarykovo nám. č.p.75
547 01 Náchod
farnost.nachod@tiscali.cz
rkf.nachod@dihk.cz

+420 491 428 355

IČO 66288428

číslo účtu: 1180114359/0800

Zaslání daru na potřeby církve:

QR kód pro platbu daru Děkujeme
za podporu
farnosti!

P. Zdeněk Kubeš, děkan
+420 737 383 752

P. Václav Hejčl, výpomocný duchovní
+420 776 283 073

 

Mgr. Marcel Čížek, nemocniční duchovní služba
731 604 662

Události ve farnosti Náchod v roce 2007

Pravidelné akce:

 • Poutní a posvícenské mše sv. v kostelech a kaplích.
 • Mše sv. a bohoslužby slova se sv. přijímáním v kostelech a kaplích spojené s májovými pobožnostmi.
 • Svátost smíření a mše sv. v domově důchodců.
 • Řeckokatolické bohoslužby v kostele sv. Vavřince.
 • Bohoslužby slova se sv. přijímáním a návštěva nemocných v penzionu Betánie.
 • Bohoslužba slova se sv. přijímáním v penzionu Marie.
 • Bohoslužby slova v kostele sv. Vavřince a vikariátní konference.
 • Rozjímání nad Biblí v penzionu Harmonie.
 • Svátost smíření na 1. čtvrtek v měsíci v Č.Čermné a ve Studnici.
 • Svátost smíření na 1. pátek v měsíci v kostele sv. Vavřince.
 • Adorace NSO – 1. neděli (celodenní) a 1. pátek v měsíci (po mši sv.).
 • Podávání sv. přijímání o nedělích nemocným doma, v nemocnici a v domově důchodců jáhnem, sestrou a akolyty.
 • Podávání sv. přijímání a svátosti pomazání nemocných, nemocným a nemohoucím doma, v nemocnici, penzionech a domově důchodců – podle přání a také pravidelné návštěvy knězem.
 • Vyučování náboženství. Na děkanství: třídy 1-9 a středoškoláci, na školách: Staré Město, Studnice, v rodinách v České Čermné.
 • Individuelní vzdělávací program pro děti a mládež.
 • Individuelní příprava dětí, mládeže a dospělých na svátosti.
 • Ekumenická setkání duchovních z církví působících v Náchodě.
 • Ekumenické bohoslužby.
 • Setkání Pastorační rady farnosti.
 • Setkání Ekonomické rady farnosti.
 • Setkání katechetů.
 • Ministrantské schůzky - starší.
 • Ministrantské schůzky - mladší.
 • Schůzky skautů.
 • Setkání seniorů.
 • Setkání dobrovolníků a příznivců farní charity.
 • Setkání modlitebního Večeřadla.
 • Setkání kroužku - Modlitby matek.
 • Setkání redakce farního časopisu „Setkání“.
 • Putovní okruh Schönstattských kapliček.
 • Živý růženec.
 • Setkání mladší mládeže.
 • Setkání starší mládeže.
 • Setkání rodičů s dětmi „Andělka“ (odpolední zpívání).
 • Zkoušky chrámového sboru.
 • Zkoušky rytmické skupiny mládeže.
 • Příprava na 1. sv. přijímání děti.
 • Příprava na svátost biřmování.

Kalendář akcí:

 

Leden

5. 1.
Tříkrálový koncert v kostele sv. Vavřince na podporu Tříkrálové sbírky. Účinkoval Smyčcový orchestr a Pěvecký sbor Základní umělecké školy v Náchodě.

 

6. 1.
Tříkrálová sbírka ve farnosti za účelem získání finančních prostředku na provoz Charity.

 

7. 1.
Při slavnostní mši sv. v 9.00 hod. účinkoval náchodský pěvecký sbor HRON.

 

9. 1.
V rámci aliančního týdne v Náchodě kázal ve sboru církve CČSH P. Boguslaw Partyka.

 

11. 1.
Ekumenickou bohoslužbu v kostele sv. Vavřince vedl P.Boguslaw Partyka, kázal farář církve CČSH Zdeněk Kovalčík.

 

Únor

7. 2.
Začátek přípravy na přijetí sv. biřmování.

 

14. - 28. 2.
Kontrola účetnictví z Finančního úřadu na čerpání prostředků z Havarijního fondu Ministerstva Kultury ČR v létech 2005 – 2006.

 

28. 2.
Setkání v rámci příprav „Kulturního mostu 2007“, jehož cílem je prohloubení kulturního děni v Náchodě a Kudowě Zdroji.

 

Březen

20. 3.
Vikariátní konference za účasti biskupa královéhradeckého Dominika Duky OP.

 

24. 3.
Předvelikonoční generální úklid kostela sv. Vavřince.

 

28. 3.
Slavnostní mše sv. v kostele sv. Vavřince v rámci Česko – polských dnů křesťanské kultury za účasti významných osobností regionu z obojí strany hranice.

 

30. 3.
Křížová cesta, mše sv. a přednáška na téma Fatimského apoštolátu – vedl P. Pavel Dokládal z Koclířova.

 

Duben

10. 4.
Začátek 2. etapy oprav severní věže kostela sv. Vavřince.

 

20. 4.
Slavnostní Večeřadlo na děkanství vedl P. Weigl z Prahy.

 

24. 4.
Otevření výstavy 100 let skautingu ve světě a 90 let v Náchodě.

 

29. 4.
Neděle Dobrého Pastýře – bohoslužeb se zúčastnili bohoslovci Diecéze královéhradecké studující v Praze.

 

Květen

2. 5.
Dokončení oprav harmonia v kapli na Dobrošově.

 

16. 5.
Na děkanství se uskutečnila přednáška pana Josefa Jiráska věnovaná hnutí ACAT („Křesťané proti mučení“).

 

18. 5.
V rámci festivalu „Královehradecké slavnosti sborového zpěvu 2007“ v kostele sv. Vavřince se uskutečnil společný koncert sboru „Vokal Kreis der Fridrich Ebert-schulle“ z Giessen a Pěveckého sboru HRON.

 

26. 5.
Výlet pro děti a mládež z Borové do Rokole - 6 km pěšky. Téma „Svatá Země 33 roky po narození Ježíše Krista“.

 

Červen

2. 6.
Brigáda mládeže – úklid severní věže kostela sv. Vavřince a zahrady za děkanstvím.

 

3. 6.
První sv. příjímání 19 děti při slavnostní mši sv. v 9.00 hod. v kostele sv. Vavřince.

 

4. – 27. 6.
Oprava a nátěr vedlejších dveří u kostela sv. Michaela, rekonstrukce a nátěr vchodových dveří u kaple na Dobrošově a venkovních oken na děkanství.

 

8. 6.
Začátek oprav varhan v kostele sv. Vavřince.

 

7. 6.
Ve Studnici proběhla Slavnost Božího Těla. Po mši sv. byl průvod ke 4 oltářům za doprovodu družiček a dechovky.

 

10. 6.
V Náchodě byla v kostele sv. Vavřince v 9.00 hod. Slavnost Božího Těla. Po mši sv. byl průvod kolem kostela za zvuků zvonů a potom požehnání a slavnostní Te Deum.

 

16. – 17. 6.
Naši skauti (v počtu 7) se v krajském kole Svojsíkova závodu v Hostinném umístili na 1. místě a postoupili do celorepublikového kola v Táboře.

 

Červenec

7. – 21. 7.
V těchto dnech byli skauti (kluci a děvčata) na táboře v Dědové pod vedením pana Karla Kašpara. Průměrný počet účastníků byl 40. Mši sv. tam sloužil P. Mariusz a za týden 15.7. sloužil mši sv. P. Boguslaw.

 

Srpen

29. 7. – 3. 8.
Během letních prázdnin proběhly dětské tábory pro děti. V uvedeném termínu to byla v Rokoli skupinka děvčat sestry Marijány Syrovátkové v celkovém počtu 25 dětí, z toho 8 z Náchoda. Na dalších táborech (v počtu 4) prožilo setkání dalších 5 dětí z Náchoda.

 

12. 8.
V náchodské farnosti proběhla pouť sv. Vavřince, při které při mši sv. v 9.00 hod. byl posvěcen chléb, který se po mši sv. rozdával věřícím.

 

20. – 25. 8.
Nátěr střechy kostela sv. Jana Křtitele na hřbitově.

 

29. 8.
Přednáška P. Antonína Krasuckého OP a S. Lenky Singerové ISCH na téma: „ Povolání a hledání životní cesty.

 

Září

1. 9.
Posvěcení praporu obce Česká Čermná biskupem královéhradeckým Dominikem Dukou.

 

1. 9.
Nástup nového pastoračního asistenta Mgr. Ing. Vladimíra Handla.

 

14. - 15. 9.

V těchto dnech se uskutečnil malý festival křesťanských kapel ve Vrchlabí, kde účinkovala kapela „Timotej“, jejíž dva členové jsou z naši farnosti.

 

22. 9.
Diecézní biskup Mons. Dominik Duka udělil při mši sv. svátost biřmování 13 biřmovancům.

 

29. 9.
Farnost se zúčastnila poutního zájezdu na Turzovku.

 

29. 9.
Skauti ze 3. oddílu Junáka (v počtu 7) se v celostátní skautské soutěži Svojsíkův závod v Táboře umístili na krásném 4. místě (ze 14-ti soutěžících družstev).

 

Říjen

6. 10.
Uskutečnil se poutní zájezd do Koclířova.

 

10. 10.

Po generální opravě varhan proběhla v kostele sv. Vavřince jejich kolaudace. Varhanní koncert provedl pan Martin Strejc.

 

Listopad

10. 11.
V Náchodě se uskutečnilo vikariátní setkání mládeže, které pořádalo společenství mladší mládeže náchodské farnosti.

 

21. 11.
Na děkanství proběhlo oblastní setkání katechetů.

 

Prosinec

2. 12.
Naše farnost vedla Adventní setkání u vánočního stromu na Masarykově náměstí, které pořádá Město Náchod a Ekumenická rada církví.

 

5. 12.
V rámci mikulášského večera jsme prožili ve farnosti za přispění KDU- ČSL a Společenství mladších manželů mši sv. při svíčkách.

 

6. 12.
Koncert „Ave Maria“ pod záštitou o. biskupa Dominika Duky se uskutečnil v kostele sv. Vavřince.

 

21. 12.
Tento den proběhlo na faře adventní vyrábění pro děti. Dětem byla také nabídnuta možnost připravit se a přistoupit ke svátosti smíření.

 

22. 12.
Již „Osmnáctý svobodný advent“ jako komponovaný pořad náchodských církví se uskutečnil ve velkém sále Městského divadla. Vystoupili na něm zástupci jednotlivých církví Náchoda.

 

23. 12.
Farnost uspořádala v kostele sv. Vavřince vánoční koncert pěveckého sboru HRON a sboru Jiráskova gymnázia.

 

23. 12.
Náchodští skauti pořádali vánoční besídku. Před tím proběhl menší koncert u vánočního stromu, kde bylo rozdáváno betlémské světlo.

 

24. a 25. 12.
Na Hod Boží vánoční a o vigilii zazněla v kostele sv. Vavřince Česká mše vánoční od Jakuba Jana Ryby v provedení našeho chrámového sboru a Komorního orchestru Slávy Vorlové.

 

25. 12.
Na Masarykově náměstí byl proveden tradiční Živý betlém.

 

28. 12.
Uskutečnila se přednáška P. Jana Linharta o jeho cestě do Albánie.