Rychlý kontakt

Děkanství
Masarykovo nám. č.p.75
547 01 Náchod
farnost.nachod@tiscali.cz
rkf.nachod@dihk.cz

+420 491 428 355

IČO 66288428

číslo účtu: 1180114359/0800

Zaslání daru na potřeby církve:

QR kód pro platbu daru Děkujeme
za podporu
farnosti!

P. Zdeněk Kubeš, děkan
+420 737 383 752

P. Václav Hejčl, výpomocný duchovní
+420 776 283 073

 

Mgr. Marcel Čížek, nemocniční duchovní služba
731 604 662

Informace ekonomické rady farnosti Náchod

Informace ekonomické rady farnosti Náchod ohledně oprav kostelů a kaplí ve farnosti Náchod.


Proč provádíme opravy kostelů?

Naši předkové nám v Náchodě zanechali hodně církevních památek, o které se však především během komunistického režimu nikdo výrazněji nestaral. Většinou se prováděly pouze nejnutnější stavebně udržovací práce, ne vždy nejvhodnější technologií. Nejvíce utrpěly právě nosné konstrukce střech a statika. Pokud by se neprodleně nezačalo s jejich rozsáhlými rekonstrukcemi, tak by hrozilo vážné nebezpečí zhroucení. Nelze ani provádět rekonstrukce postupem – natřeme střechu, ono to nespadne a nějaký čas to dále vydrží. Právě nosné trámy jsou nejvíce poškozené a musí se provést jejich celková rekonstrukce. V havarijním stavu jsou zejména kostel Sv.Vavřince a Sv. Jana Křtitele na hřbitově.


Proč se opravy neprovádí postupně, ale opravují se všechny kostely najednou?

Jak již bylo řečeno výše, technický stav kostelů je havarijní. Celkové rekonstrukce jsou značně finančně náročné a pouze z prostředků farnosti by nemohly být realizovány. Jelikož se zároveň ale jedná i o historické památky a dominanty města, můžeme k financování oprav využít další zdroje – dotace od Krajského úřadu, města, dotace z fondu památek, příp. další granty a formy finanční pomoci. Tyto prostředky jsou ale vždy účelově vázány na opravu konkrétního kostela a mají přesná pravidla pro přidělení a zpravidla se přidělují v konkrétní výši pro daný rok. Jinak řečeno, pokud by jsme opravovali pouze jeden kostel, dostaneme příspěvek pouze na opravu tohoto jednoho kostela, pokud provádíme opravy více kostelů, dostáváme další příspěvky. Tedy čím více kostelů opravujeme, tím více dostaneme příspěvků na tyto jednotlivé opravy a zároveň, pokud by jsme celou opravu zvládli v jednom roce, nemůžeme čerpat dotační prostředky z rozpočtu dalších let. Každý dotační příspěvek je ale zároveň podmíněn částečným financováním z prostředků farnosti a proto každá Vaše finanční pomoc přispívá k jejich čerpání a postupným opravám.


Jsou střechy kostelů po dobu rekonstrukcí dostatečně zabezpečeny proti průniku vody?

Zakrytí střech opravovaných kostelů je pouze provizorní, ale dostatečné proti protékání vody do další etapy stavebních prací. Střecha Sv. Jana Křtitele bude muset být provizorně zakryta delší dobu, jelikož je třeba vyměnit nosné trámy těžkou jeřábní technikou a to prostorem pod provizorní střechou. Přístup jeřábem do prostoru lodi kostela je pouze ze strany současného zakrytí a proto bude tato strana dokončena až v poslední etapě.


Z čeho se opravy financují?

Farnost ……Dotace…… Granty……. Sponzoři…….


Budeme mít dost financí na dokončení těchto rekonstrukcí?

S pomocí Boží a Vaší ano. Je to velice finančně náročné. Rozsah započtených oprav je ale plánován a přizpůsoben tak, aby běžný provoz farnosti nebyl ohrožen a přitom bylo využito všech dostupných dotací a grantů ve prospěch kostelů a kaplí. Podařilo se také výrazně snížit další režijní náklady farnosti, získat mnoho peněžních darů a příslibů půjček od Vás a dalších sponzorů. Pokud se bude finanční situace farnosti vyvíjet obdobně jako v minulých letech, tak nejnutnější opravy včetně finančního krytí zvládneme během několika let. Vzhledem k finančním možnostem farnosti ale nelze zvládnout tyto práce v jednom roce.