Rychlý kontakt

Děkanství
Masarykovo nám. č.p.75
547 01 Náchod
farnost.nachod@tiscali.cz
rkf.nachod@dihk.cz

+420 491 428 355

IČO 66288428

číslo účtu: 1180114359/0800

Zaslání daru na potřeby církve:

QR kód pro platbu daru Děkujeme
za podporu
farnosti!

P. Zdeněk Kubeš, děkan
+420 737 383 752

P. Václav Hejčl, výpomocný duchovní
+420 776 283 073

 

Mgr. Marcel Čížek, nemocniční duchovní služba
731 604 662

Rekostrukce kostela svatého Jana Křtitele

Práce na kostele svatého Jana Křtitele v Náchodě - Starém Městě provedené v letech 1999 - 2008.


Práce v roce 2008:

 • příprava projektové dokumentace pro opravy v hodnotě cca 2.000.000,- Kč;
 • závazná stanoviska památkové péče k zamýšleným opravám.


Práce v roce 2007:

 • ochranný nátěr střechy;
 • osvětlení kostela (Město Náchod);
 • chodníky ke kostelu (Město Náchod);
 • oprava přívodu elektřiny (ČEZ).


Práce v roce 2006:

 • nové krovy, strop a pokrytí šindelem střechy nad hlavní lodí;
 • nový měděný okapový systém střechy nad hlavní lodí;
 • nové krovy nad hlavní lodí;
 • nová věžička včetně měděného oplechování;
 • rekonstrukce a zprovoznění zvonu;
 • nový měděný hromosvod.


Práce v roce 2005:

 • demontáž stávající střechy včetně věžičky;
 • demontáž stropu;
 • nové krovy, strop a pokrytí šindelem střechy nad presbytářem;
 • nový měděný okapový systém střechy nad presbytářem;
 • nové krovy a strop nad lodí;
 • rekonstrukce, výměna a oprava elektroinstalace;
 • rekonstrukce výmalby interiéru kostela;
 • nové koberce do presbytáře;
 • částečná oprava mobiliáře kostela.


Práce v roce 2004:

 • montáž lešení;
 • tesařské konstrukce;
 • bourací práce;
 • demontáž laťování na jižní straně;
 • vybourávání pozednic na jižní straně;
 • tesařské konstrukce a laťování na jižní straně kostela;
 • 2 nové dubové rámy na okna;
 • 2 nová vitrážní okna.


Práce v roce 2002:

 • odborný posudek stavu kostela;
 • vyřízení povolení oprav z Památkového ústavu;
 • vyřízení stavebního povolení.


Práce v roce 2001:

 • oprava okna a mříže po vloupání;
 • úprava prostor vedle sochy Panny Marie.


Práce v roce 1999:

 • mříž do okna a opravení kování;
 • oprava zvonů.

Fotky kostela svatého Jana Křtitele

Související články

Tyto projekty se uskutečnily s finanční pdoporou Města Náchod, Královehradeckého kraje a Ministerstva Kultury ČR


Informace a popis 2. etapy oprav kostela sv. Jana Křtitele v roce 2005

Kostel sv. Jana Křtitele v Náchodě je jednou z nejstarších a nejvýznamnějších architektonických památek města Náchod. Nejstarší části kostela pocházejí již z 12. století. V té době to byl farní kostel pro Starý a Nový Náchod V roce 1441 byl vypálen, opraven a prodloužen v roce 1500, znovu opravován v 17. stol. a v 18. stol., r. 1786 zrušen, od r. 1791 je kostelem hřbitovním. Kostel je jednolodní gotickou stavbou s čtvercovým pravoúhle zakončeným presbytářem, s barokní předsíní po jižní straně a obdélníkovou lodí, bez opěráků, strop je plochý, dřevěný. V lodi na západní stráně se nachází dřevěná kruchta. V průčelní stěně je rozetové okno s původním ostěním. Stěny jsou hladké, štíty jsou zdobeny pískovcovými kříži. Sedlová střecha je kryta šindelem, nad lodí je dřevěná věžička s rekonstruovaným zvonem v roce 1999, bohužel pro havarijní stav konstrukce střechy nesmí být používán Cenná a vzácná jsou okna s pozdně gotickými kamennými kružbami.


V lednu roku 2004 p. ing. Petr Tuček zpracoval dokumentaci, „která byla zaměřena na zmapování stavu stávající střešní krytiny na objektu kostela a kde navrhl i návrh sanace a oprav. Během jarních měsíců bylo započato s pracemi na jižní střešní rovině. Dnes je stav věcí takový, že je opraven a vyrovnán krov na celé jižní části střechy a stav je prozatím zakonzervován bez další stavební činnosti. Při vlastní realizaci došlo totiž ke zjištění dalších velmi závažných skutečností, které vyžadují změnu původně předpokládaného pracovního postupu opravy krytiny.


Dne 23.7.2004 byl proveden důkladný průzkum stavu krovu pod nášlapnou vrstvou z dřevěných fošen. Při opravě krytiny bylo na několika místech nutno provést výměnu zhlaví vazného trámu, neboť toto bylo značně poškozeno hnilobou. Při poslední prohlídce průběhu oprav (14.6.2004) došlo k odhalení vrchního fošnového záklopu a ke zjištění kompletního napadení stávajících vazných trámů hnilobou. Jedná se téměř o všechny trámy, které v důsledku vlhkosti neobsahují téměř žádnou dřevní hmotu a je nutné proto přistoupit k jejich opravě“. Ing. Petr Tuček v projektové dokumentaci opravy střechy a stropní konstrukce doslova napsal: „Stav nosných prvků stropní konstrukce považuji za havarijní stav a nedoporučuji dále bez statického zajištění objekt jakkoli užívat !!!“ Na základě těchto skutečnosti naše farnost byla nucena uzavřít kostel veřejnosti v září minulého roku.